Üdvözöljük Hunyadfalva község honlapján!

HUNYADFALVA ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Hunyadfalva Község Képviselő testülete 62/2020. (VIII.24.) számú határozatával elfogadta Hunyadfalva Község teljes közigazgatási területére vonatkozó  településfejlesztési koncepcióját. A határozat és az elfogadott koncepció az alábbi linkeken érhető el:

Képviselő-testületi határozat

Elfogadot településfejlesztési koncepció

Hírek

Nagykörűi Művelődési Ház – Intézményvezető álláspályázat

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagykörűi Művelődési Ház
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. november 1-től 2024. október 31.-ig
szól.

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett vezeti és irányítja az intézményt az intézmény alapító okiratában és az SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően szakszerűen és törvényesen szervezi a tevékenységnek megfelelő működést. Felelős az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes működéséért. Feladata továbbá az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, közművelődési szakképzettség,
• közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
• a) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy,
• b) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkezik,
• c) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a b) pont szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
• d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
• e) közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – legalább 5 év vezetői tapasztalat,
• f) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• g) Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• h) Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• i) A Korm. r. 6/G. § (1) (3) bekezdései szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzése a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatónak vagy szándéknyilatkozat a megbízás a kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz és vezetői program,
• Az iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
• nyilatkozat, amelyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához a bíráló bizottság részére történő továbbításához hozzájárul,
• Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, vagy annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Veres Nándor nyújt, a
56/494-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1386/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Nagykörűi Művelődési Ház intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• nagykorukozsegionkormanyzat.hu – 2019. szeptember 2.
• hunyadfalva.hu – 2019. szeptember 2.
• csataszog.hu – 2019. szeptember 2.
• Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala – 2019. szeptember 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Hírek

Jegyző álláspályázat

Nagykörű Község Önkormányzatának Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

Ellátandó feladatok:

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések: Nagykörű, Csataszög és Hunyadfalva.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. §-ában meghatározott és egyéb jogszabályokban előírt jegyzői feladat-és hatáskörök ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 9/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete és a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel ,

•         legalább kétévi közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

•         Törvényben előírt képesítés hiánya esetén igazolás arról, hogy az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmány a kinevezéstől számított két éven belül befejezésre kerül.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal,

•         a munkakör betöltéséhez kapcsolódó részletes szakmai program,

•         iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok, igazolások másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

•         nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

•         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Veres Nándor nyújt, a 06-56/494-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/792/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a kinevezésben hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nagykorukozsegionkormanyzat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

Hírek

Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző álláspályázat

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi-számviteli feladatkör 1. számú melléklet 19.pont.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzat és intézményei részére könyvelési feladatok. Egyéb kapcsolódó analitikák, nyilvántartások vezetése. Államkincstár felé adatszolgáltatás, folyamatos kapcsolattartás. ASP gazdálkodási modulban történő könyvelés, feladatellátás. NAV bevallások (ÁFA), KIRA munkaügyi rendszer kezelése, KSH feladatok, Önkormányzati költségvetési rendeletek és beszámolók előkészítése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében, az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Államháztartás rendje szerinti számviteli, pénzügyi és könyvelési feladatok végrehajtása. Költségvetési analitikák, beszámolók készítése, főkönyvi könyvelés. Intézmények költségvetési rendeleteinek előkészítése, költségvetési adatszolgáltatások. ÁFA könyvelési, bevallási feladatok elkészítése, KSH adatszolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok, leltározási feladatok. ASP könyvelési rendszer használata. MÁK ebr42, ÖNGM, KIRA, KGR program és e-adat rendszerek kezelése, használata. Önkormányzat banki ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései és a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, közgazdasági vagy könyvelői szakképesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői szakképesítés,

 

•         Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakirány

•         Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

•         Költségvetési intézménynél, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, könyvelési gyakorlat

•         ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

•         Nagyfokú terhelhetőség,

•         Új ismeretek gyors elsajátításának képessége,

•         Komplex gondolkodásmód,

•         Vezetés iránti lojalitás, munkatársakkal szemben konstruktív, kollegális szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/2012.(III.20.) Korm.r. 1. mell. szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         végzettséget és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata

•         nyilatkozat, hogy a pályázat során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

•         nyilatkozat összeférhetetlenségről

•         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marsi Szilvia nyújt, a 70/6241758 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/2233/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Szabó Szidónia részére a jegyzo@nagykoru.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Szabó Szidónia, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el, ezt megelőzően a kiírásnak megfelelő pályázókat személyesen a pénzügyi irodavezetővel meghallgathatja. A meghallgatást követően dönt – a polgármester egyetértésével – az állás betöltése tekintetében az alkalmas pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       Hirdetőtábla és honlap Nagykörű – 2018. december 10.
  •       Hirdetőtábla és honlap Csataszög – 2018. december 10.
  •       Hirdetőtábla és honlap Hunyadfalva – 2018. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hivatalban a köztisztviselői jogviszony 6 hónap próbaidővel létesíthető. A pályázat kiírója a pályázat tekintetében eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A hivatal a köztisztviselők számára képviselő-testület döntése szerint évente cafetéria juttatást biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nagykorukozsegionkormanyzat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírek

Tájékoztató ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tekintettel a rókák 2017. évi őszi, veszettség elleni, csalétekkel történő immunizálására

Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kengyel, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas, Fegyvernek, Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki települések közigazgatási területén, valamint Szolnok, Törökszentmiklós, Martfű települések külterületére

2017. szeptember 30 – 2017. október 20-ig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat részletes szabályai a következők:


Az ebzárlat tartama alatt

  • tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
  • kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
  • a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
  • A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

a vadászebek,

a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,

a katasztrófa-mentő ebek,

a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére

  • Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási hivatal határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
  • Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ

a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességének 2017. január 1-i változásairól

 A jelenleg hatályos gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 5. § f.) pontja alapján mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

2017. január 1-től a mentességre jogosultak köre kibővül az egyéb fogyatékossággal élő személyekkel (pl. autista, látás- hallássérült). További változás, hogy a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító – vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – adóalany a mentességre akkor is jogosulttá válik, ha a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt és nem kiskorú.

Az új mentességi szabállyal változott a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy fogalma. Eszerint a Gjt. alkalmazásában a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy az, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendeletben meghatározott állapota miatt ilyen személynek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.

A gépjárműadó mentesség igénybevételéhez szükséges – szakértői szerv által kiállított – igazolást és a bevallási nyomtatványt legkorábban 2017. január 1-jét követően nyújthatják be az Önkormányzati Adóhatósághoz.

Azok az adózók, akik a 2017. évre vonatkozóan a fentebb említett jogcímen gépjárműadó kedvezményt/mentességet kívánnak érvényesíteni, a mentességhez szükséges – szakértői szerv által kiállított – igazolást és gépjárműadó bevallási nyomtatványt nyújthatnak be az Önkormányzati Adóhatósághoz.

Speciális adóalanyi tényállás az üzembentartó adóalany halála,

 megszűnése esetén

 A Gjt. 2016. évben hatályos szabálya szerint az adóalany halála, megszűnése esetén az elhalálozás, megszűnés évét követő év első napjától az a személy tekinthető adóalanynak, akit tulajdonosként a járműnyilvántartásban elsőként bejegyeztek, feltéve, hogy a járműnyilvántartásban még mindig az elhunyt, megszűnt személy szerepelt tulajdonosként. Ezen tényállás azonban nem rendezi azt az esetet, amikor az üzembentartó adóalany halála, megszűnése esetén a közlekedési igazgatási hatóság (járási hivatal) nem jegyez be új üzembentartót a járműnyilvántartásba (mivel a tulajdonos még létező személy.)

2017. évtől a vonatkozó jogszabályhely kiegészül egy új adóalanyi tényállással, eszerint az üzembentartó adóalany halála, megszűnése esetén a járműnyilvántartásban a halál, megszűnés napján tulajdonosként szereplő személy minősül adóalanynak az elhalálozás, megszűnés évét követő év első napjától, feltéve, hogy a járműnyilvántartásba nem jegyeztek be változásként más tulajdonost, illetve üzembentartót.

Bővebb felvilágosítást ügyfélfogadási időben személyesen az Nagykörűi Polgármesteri Hivatal adó irodájában vagy a 06/30/8719265 telefonszámon kérhet.

 Önkormányzati Adóhatóság

Hírek

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?


A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

lakossági kéményseprés ellátása - körzetek

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Hírek

FELHÍVÁS HUNYADFALVA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Hunyadfalva Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Hunyadfalva Község területén 2016. szeptember 1-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakban Hunyadfalva község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „ Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat)az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Polgármesteri Hivatalból vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

– postai úton a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal 5065 Nagykörű Május 1 út 1.sz. címre

– személyesen a Polgármesteri Hivatalban

– faxon a 0656/494-351 fax számra

– elektronikusan a muszaki@nagykoru.hu elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:

2016. szeptember 30.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

–  Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján –
minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

Szabó Szidónia sk. jegyző

Ebösszeíró adatlap letöltése

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPnyomtatványhoz

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A   III.   pontnál   a   transzponderes   (mikrochip)   jelölést   végrehajtó   állatorvos   által   kibocsátott   okmányon   feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is. A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Hírek