Üdvözöljük Hunyadfalva község honlapján!

Kiemelt illetményért indított toborzást a Magyar Honvédség

A világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére most kiemelt illetményért jelentkezhetnek a fiatalok a Magyar Honvédség kötelékébe. Aki a Lynx-zászlóaljhoz csatlakozik, bruttó 737 ezer forintos fizetéssel kezdheti meg katonai pályáját Hódmezővásárhelyen.

„Az újonnan beérkező modern eszközeink kezelésére katonákra van szükségünk, és elkezdhetjük ezekhez az eszközökhöz szükséges toborzást is. Úgy is mondhatnánk, hogy embert várunk a vasra” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter augusztus 11-én pénteken, Szentesen a toborzókampány beharangozó rendezvényén.

A Lynx („Hiúz”) egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely egy a világ legmodernebb haditechnikai eszközei közül. A hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál felálló úgynevezett Lynx-zászlóaljba várja most a fiatalok jelentkezését a Magyar Honvédség.

A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.

A szeptember 11-én induló 8 hetes kiképzést a hódmezővásárhelyi alakulatnál kell teljesíteni. Ezen időszakban csak hétvégente lehet hazajárni. Az alapkiképzés során a résztvevők megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését. Ennek befejezése után mindenki egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi és pszichikai vizsgálatból, valamint fizikai alkalmassági felmérésből áll. Utóbbi 3200 méter futás és 2-2 perc alatt felülés és fekvőtámasz teljesítését jelenti.

A programba az jelentkezhet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű, rendelkezik magyar állampolgársággal, és megvan a minimum 8 általános iskolai végzettsége. A jogosítvány (B/C/D kategóriás) előnyt jelent, de nem feltétel.

Jelentkezni lehet országszerte bármelyik toborzóirodában vagy a Magyar Honvédség karrieroldalán az iranyasereg.hu oldalon.

Aki megfelel minden feltételnek, szeptember 11-én kezdheti meg kiképzését Hódmezővásárhelyen.

Jelentkezés online: http://www.iranyasereg.hu internetes oldalon,

Jelentkezés személyesen:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
9. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda

  • iroda címe: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5-7.
  • e-mail cím: szolnok.tobortzo@mil.hu
  • telefon: 06-56-505-159
Hírek

FELHÍVÁS HUNYADFALVA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Hunyadfalva Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Hunyadfalva Község területén 2022.12.12-től 2023.01.31-ig terjedő időszakban Hunyadfalva község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a szükséges mennyiségű formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot (Ebösszeíró adatlap) kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Hunyadfalva Község Polgármesteri Hivatal Hunyadfalva, Árpád út 12. szám alatt vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Adatlap

. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

– postai úton a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 5063 Hunyadfalva Árpád út 12.sz. címre

– személyesen a Polgármesteri Hivatalban

– elektronikusan a hunyadfalvaonkormanyzat@gmail.com elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. január 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

– 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

–  Az ebösszeírás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Együttműködését köszönöm!

  Gajdos Éva

   sk. jegyző

Ebregisztrációs lap

Hírek

HUNYADFALVA ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Hunyadfalva Község Képviselő testülete 62/2020. (VIII.24.) számú határozatával elfogadta Hunyadfalva Község teljes közigazgatási területére vonatkozó  településfejlesztési koncepcióját. A határozat és az elfogadott koncepció az alábbi linkeken érhető el:

Képviselő-testületi határozat

Elfogadot településfejlesztési koncepció

Hírek

Nagykörűi Művelődési Ház – Intézményvezető álláspályázat

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagykörűi Művelődési Ház
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. november 1-től 2024. október 31.-ig
szól.

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett vezeti és irányítja az intézményt az intézmény alapító okiratában és az SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően szakszerűen és törvényesen szervezi a tevékenységnek megfelelő működést. Felelős az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes működéséért. Feladata továbbá az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, közművelődési szakképzettség,
• közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
• a) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy,
• b) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkezik,
• c) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a b) pont szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
• d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
• e) közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – legalább 5 év vezetői tapasztalat,
• f) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• g) Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• h) Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• i) A Korm. r. 6/G. § (1) (3) bekezdései szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzése a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatónak vagy szándéknyilatkozat a megbízás a kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz és vezetői program,
• Az iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
• nyilatkozat, amelyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához a bíráló bizottság részére történő továbbításához hozzájárul,
• Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, vagy annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Veres Nándor nyújt, a
56/494-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1386/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Nagykörűi Művelődési Ház intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• nagykorukozsegionkormanyzat.hu – 2019. szeptember 2.
• hunyadfalva.hu – 2019. szeptember 2.
• csataszog.hu – 2019. szeptember 2.
• Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala – 2019. szeptember 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Hírek

Jegyző álláspályázat

Nagykörű Község Önkormányzatának Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

Ellátandó feladatok:

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések: Nagykörű, Csataszög és Hunyadfalva.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. §-ában meghatározott és egyéb jogszabályokban előírt jegyzői feladat-és hatáskörök ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 9/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete és a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel ,

•         legalább kétévi közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

•         Törvényben előírt képesítés hiánya esetén igazolás arról, hogy az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmány a kinevezéstől számított két éven belül befejezésre kerül.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal,

•         a munkakör betöltéséhez kapcsolódó részletes szakmai program,

•         iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok, igazolások másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

•         nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

•         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Veres Nándor nyújt, a 06-56/494-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/792/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a kinevezésben hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nagykorukozsegionkormanyzat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

Hírek